Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van de pricavy generator veiliginternetten.nl en op basis van voorbeelden van privacyverklaringen.

Jufbeau.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
jufbeau.com
jufbeau@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jufbeau.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– e-mailadres
– ip-adres
– internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die jufbeau.com verwerkt
Jufbeau.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, mits zij toestemmig hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jufbeau@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jufbeau.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jufbeau.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Jufbeau.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Jufbeau.com vertrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Doordat Jufbeau.com gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Ik deel dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik gegevens delen uitgeschakeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jufbeau.com gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jufbeau.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op Jufbeau.com en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Jufbeau.com een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Jufbeau.com van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jufbeau@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Jufbeau.com u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Jufbeau.com reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Jufbeau.com wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Jufbeau.com persoonsgegevens beveiligt
Jufbeau.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jufbeau.com via jufbeau@gmail.com